Algemene Voorwaarden

 1. Ter bevestiging van de inschrijving ontvangt de adverteerder een e-mail en een factuur.
 2. Als de factuur moet verstuurd worden naar een ander adres, dan het adres van (het bedrijf van) de inschrijver, dan moet dit duidelijk vermeld worden op het inschrijvingsformulier.
 3. Als er op de factuur moet verwezen worden naar een bestelbon/PO-nummer dan moet dit duidelijk vermeld worden bij inschrijving.
 4. De facturen van VIB zijn te betalen op 30 dagen na factuurdatum.
 5. De betaling van de factuur kan gebeuren:
  1. via overschrijving op rekeningnummer 393-0206692-74, op naam van VIB Opleiding & Informatie – Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem.
  2. of met ondernemingssteun via de KMO-portefeuille
 6. De facturen van VIB worden door de klant als definitief aangenomen, als zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst via gemotiveerd aangetekend schrijven worden betwist.
 7. In geval van niet-betaling binnen de 30 dagen na vervaldag zal van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis. Bovendien zal bij niet betaling binnen de 45 dagen na vervaldag een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend, na schriftelijke ingebrekestelling, ten bedrage van 15% op de verschuldigde bedragen, met een minimum van 150 euro.
 8. Op de overeenkomst tussen VIB en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze overeenkomst.
 9. Bij het niet betalen van een factuur zal de vacature van de klant verwijderd worden van de website.